Pokazni uređaji

Merni instrumenti - pokazni uređaji vaga

Služe za prijem i obradu signala sa mernog pretvarača mase.
Obrađeni signal sa mernog pretvarača se po unutrašnjem programu  konvertuje u masu i prikazuje na ekranu. Pored prikaza merene mase, što je osnovna namena mernog instrumenta,  instrumenti imaju i dodatne mogućnosti (u zavisnosti od tipa i namene): pamćenje rezultata merenja u internoj memoriji, štampanje, elektronska komunikacija sa drugim akterima mernog sistema po različitim standardima (RS232, USB, itd), generisanje signala za automatizaciju procesa merenja u formi digitalnih ulaza i izlaza. Svaki merni instrument je računar u malom, sa određenim mogućnostima. Svi uređaji su izrađeni elektronskim komponentama visoke tehnologije (industrijska klasa), što dugoročno obezbedjuje siguran i pouzdan rad. Merne mogućnosti su izuzetne, sa vrlo visokom brzinom merenja.
Standardno poseduju mrežno napajanje a u zavisnositi od izvedbe postoje i opcije sa bateriskim napajanjem.

Sve opcije merenja i podešavanja se obavjaju preko tastera na indikatorima, čime je rad olakšan.
Pre početka rada sa indikatorima pročitati uputstva o radu indikatora  jer indikatori nisu predveiđeni da rade na otvorenim prostorima i pri velikoj valžnosti. Temperature okoline mogu uticati na tačnost i brzinu prikaza stoga se kod većine proizvođača savetuje da nerade ispod -10˚C ili preko 40˚C (dugotrajna izloženost sunčevim zracima može uništiti kako foliju tako i elektroniku unutar indikatora. Jake vibracije i zaranjanje u vodu mogu izazvati takođe kavarove na elektronici.
Napajanje indikatora se vrši naizmeničnom strujom 220V/50Hz, a opcijono preko baterija (akumulatora) od 6 V do 12V.
Na vagama koje proizvodimo ugrađujemo uređaje samo koji su tipski odobreni od strane S.Z.M.

Pokazni uredjaj DIVA 11
Pokazni uredjaj BM 150
Pokazni uredjaj HBM 2110